Dr. Entz Ferenc Szakiskola Honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

 "A leckét az iskola adja fel,

de az élet kérdezi ki!"

Igazgatói Köszöntő

Kedves látogatóink, Kedves Diákjaink!

Ezt a portált azért hoztuk létre, hogy széleskörű tájékoztatást nyújtsunk intézményünkről. Remélem, hogy egy sajátos világ ablakai tárulnak a látogatók elé, ahol megmutatjuk, mit és hogyan dolgozunk, hogyan boldogulunk, kikre vagyunk büszkék, milyen hagyományokat ápolunk. Pedagógiai és szakmai tevékenységünkkel azt szeretnénk elérni, hogy tanítványaink az itt töltött évek után iskolánkból kikerülve képesek legyenek az egy életen át történő tanulásra, a kreatív gondolkodásra, az új ismeretek befogadására, más népek kultúrájának megismerésére. Olyan időket élünk, amikor beláthatatlan gyorsasággal változnak körülöttünk a dolgok: tárgyi és gondolati értelemben egyaránt. A gyorsan változó időkben kellenek azok az értékek, amelyekből építkezni tudunk.  

Aktualitások

Földművelésügyi Miniszter
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet
a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál pedagógus munkakörben igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2481 Velence, Ország út 19.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény és a tagintézmény szakszerű és törvényes működéséért, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény és a tagintézmény gazdálkodásáért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény és tagintézménye működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és
ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény és a tagintézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény és a tagintézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben és a tagintézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal. Az intézmény ellátja irányítószervi kijelölés alapján más, a fenntartóhoz tarozó iskolák gazdasági szervezeti feladatait. A költségvetési szerv vezetőjeként felel a feladat ellátására vonatkozó megállapodásban foglaltak betartásáért.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Egyetem, szintű, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség;,
• Büntetlen előélet.
• Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat (az óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni);
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
• A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
• M agyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
  Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével;
  Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.
  Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
  Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
  A megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;
  90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;
  A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével);
  Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum benyújtása szükséges;
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muhi Lászlóné délelőtt 8 és 11 óra között nyújt, a 06-1-795-2531 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Miniszter címére történő megküldésével (Földművelésügyi Minisztérium, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. Az iskola nevét feltétlenül jelölje meg. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ IF/957/2017. , valamint a beosztás megnevezését: pedagógus munkakörben igazgató.
[MB1] megjegyzést írt:
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kormányzati Portál: www.kormany.hu - 2017. július 12.
Az oktatási intézmény honlapja - 2017. július 12.
Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján a pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 12.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZ F). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZ F részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


JAVÍTÓ VIZSGÁK IDŐPONTJAI:
2017. AUGUSZTUS 24. KONZULTÁCIÓ
2017. AUGUSZTUS 25. JAVÍTÓ VIZSGÁK


TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAI ÉTKEZÉSRŐL

NYILATKOZAT ISKOLAI ÉTKEZÉSHEZ ÉS NORMATIÍV KEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSÉHEZ
2017/2018. TANÉV


AJÁNLETTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ


BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
______________________________________

 
 

Legutóbbi galériák

Országos Tanévnyitó Ünnepség2016. augusztus 31.

Ballagás 2016

Te szedd 2016.04.28.

Tanévnyitó

Környezeti nevelési
nap

Még több fénykép :-)

Nemrég történt

Fejér Termék Vásár 2016

Iskolánk immár második alkalommal képviseltette magát a Székesfehérváron megrendezett Fejér Termék Vásáron. A szeptember 30-október 2. között lezajlott eseményen diákjaink – Adorján Adrienn, Katona Alexandra, Mohácsi Patrícia, Sztakics Szabina virágkötő; valamint Horváth Laura, Nyisztor Dalma és Druzsin János dísznövénykertész tanulók tanáraik, Kutainé Kiss Ildikó és Balogh Laura tanár vezetésével nagy sikerű virágkötészeti bemutatókat tartottak, és a dísznövénykertész telepünk által előállított termékeket árusították.

Iskolánkból 37 tanuló, valamint dolgozóink közül jó páran irányított véradáson vettek részt 2016. szeptember 21.-én. Nemes cél érdekében vállalkoztak a véradásra a 18 év felettiek, a nyáron végzős Molnár Róbert számára, aki súlyosan megbetegedett. Jobbulást, Robi!!!

Galéria

Tagintézmény:
Eötvös József Szakképző
Iskola és Kollégium, Seregélyes
www.seregszaksuli.hu

Hírek, Események

Passzívház látogatás
Székesfehérvár 2017. június 12.

Krumpliságok 2017.

Záróakkordjához érkezett az a program, amely 2017 tavaszán indult el az Euro Sol Kft. kezdeményezésére Vidékfejlesztési Minisztérium által fenntartott szakoktatási intézményekkel együttműködésében. A programban a tárca fenntartása alatt működő agrár-szakiskolák közül öt: a vépi, a kaposvári, a velencei, a szentesi és sellyei vett részt. Ezekben az Euro Sol Kft. szakmai irányítása mellett a társaság által biztosított 10 német burgonyafajta termesztésével, gondozásával ismerkedhettek meg a gyakorlatban a szakiskolák diákjai.

Ballagás 2017

Diákvállalkozások Tavaszi Vására és Versenye

Pénzügy témahét 2017

Iskolai szakmai versenyek 2017

Egészség nap
2017. április 27.

Kerékpáros kirándulás a Madárvártára
A nyári szünetig hátralévő idő:


 
Keresés
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz