Az alábbiakban ismertetjük iskolánk járványügyi készültséget kezelő intézkedési tervét. 

Járványügyi készültséget kezelő intézményi

INTÉZKEDÉSI TERV

 

Bevezetés

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel valamennyi szakképző intézmény intézkedési tervet készít a 2020/2021-es tanévre.

1.       A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

1.1.   Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező. 

1.2.   A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

         A diákok az első alkalommal, amikor iskolába jönnek, kötelesek a szülői nyilatkozatot magukkal hozni arról, hogy egészségesek. Minden további esetben, amikor – akár betegség, akár egyéb okból – kimaradnak az iskolából, az első iskolában töltött napon kötelesek ismét a nyilatkozatot megtenni.

         Az intézmény ápolónője a napi munkakezdés idején, illetve napközben akár többször is ellenőrzi a dolgozók és tanulók testhőmérsékeltét.

1.3.   A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.  

         Az intézmény minden épületében érintésmentes fertőtlenítő állomások vannak kihelyezve, illetve minden mosdóban fertőtlenítő szappan található, amelyek használata erősen ajánlott naponta többször.

1.4.   A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (tanboltban, könyvtárban, büfében, az étteremben, titkárságon stb.).  

1.5.   Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása kötelező.  

1.6.   Az intézményi létesítmények tisztaságának fenntartása érdekében kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószereket alkalmazunk, illetve gondoskodunk azok folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről.

1.7.   Munkanapokon a gyakran érintett felületeket rendszeresen – kétóránként: 8.00-kor; 10.00-kor; 12.00-kor a takarítószemélyzet fertőtleníti (ajtókilincsek, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.). A konyhai adagolók, kancsók, tálcák rendszeres tisztítását és fertőtlenítését étkezések előtt és után a konyhai dolgozók végzik el virucid fertőtlenítőszerrel. A takarítás dokumentálása kötelező az adott területért felelős takarító számára.

1.8.   Zárt térben, dolgozók esetében az adott irodában dolgozók, diákok esetében az osztályban tanító oktatók, illetve az ügyeletes tanár kötelessége a rendszeres, óránkénti szellőztetés az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében.

Ugyanezen okból kifolyólag az oktatók gondoskodnak arról, hogy a szüneteket a diákok a szabad levegőn töltsék.

1.9.   Az intézménybe érkezők az intézményben alkalmazandó egészségügyi szabályokról az épületek bejáratánál elhelyezett plakátokon tájékozódhatnak.

1.10. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a szakképző intézményben, az intézmény polgára köteles a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatást nyújtani az ápolónőnek vagy az illetékes területi vezetőnek, aki köteles  megtenni a szükséges lépéseket: értesíteni az iskolaorvost/üzemorvost illetve a mentőket. Az igazgató gondoskodik a Centrum heti rendszerességű tájékoztatásáról, illetve rendkívüli esetben a Centrum azonnali tájékoztatásáról.

2.      A tanórák látogatása, a beiratkozás

 

2.1. Az intézményben a jelenléti tanórákat az alábbiak szerint szervezzük meg: minden osztály saját tantermet kap, amelyben a testnevelés, a nyelvi, szakmai órákat kivéve minden más tanórát tartunk. A tantermek elosztásánál figyelembe vettük, hogy a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen, minden padban csak egy diák ül.   

Terembeosztás 2020

Osztály/létszám

Osztályfőnök

Terem

9. gazda-kertész: 11+7

Boruzs Ferenc

103

9. eladó-panziós: 14+11

Csiszár Alexandra

102

9. mg. technikus - kertész technikus: 9+13

Baloghné Albert Melinda

101

10. virágkötő: 18

Nyuliné Aradi Katalin

F03

10. gazda: 9

Juraszkó Pálné

F02

10. mg.technikus – parképítő technikus: 7+4

Bem Judit

202

10. eladó+ csal. gazd.: 15+5

Kutainé Kiss Ildikó

203

11. gazda: 12

Novozáncki Veronika

F01

11. virágkötő: 7

Sziromné Dobi Éva

201

11. kertész – kistermelő: 7+9

Kovács Krisztina

208

12szé/1: 21

Törökné Dzsaja Erzsébet

205

13szé/1: 10

Sarudi Imre Pálné

207

12szé/2: 12

László -Knoll Viktória

101

13 szé/1: 7

László József

103

2.2.  Azokban a tantermekben, csoportszobákban, ahol a nyelvi, szakmai órák és a számítástechnika teremben, valamint a testnevelő öltözőkben minden csoport- vagy osztálycsere alkalmával kötelező az alapos szellőztetés és az eszközök fertőtlenítése.

2.3. Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát kívánjuk alkalmazni, de speciális esetekben indokolt lehet az online oktatási mód részbeni alkalmazása is (erről a 8. fejezet rendelkezik).

3.      Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása

 

3.1.  A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. Az intézményben a gyakorlatra kislétszámú csoportokban és főként szabad térben kerül sor, így a 1,5 méteres védőtávolság teljes mértékben tartható.

3.2.  A képzést megelőző kötelező oktatásokat (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) szabad térben, kiscsoportos keretek között tartjuk meg.

3.3.  A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell. 

3.4.  A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.

3.5.  A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.

3.6.  Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges: az intézmény többi létesítményével azonos módon, két óránként.

4.      A számonkérés, beszámolás rendje

 

 • A szóbeli és írásbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. Mivel a szükséges nagyságú és területű tantermek és szaktantermek, műhelyek a rendelkezésre állnak, és biztosítható a 1,5 méteres távolság, külön intézkedést a fentieken túl nem igényel.
 • Írásbeli számonkérés esetén a diákok személyes segédeszközeiket használják. Az írásbeli dolgozatokat az oktatók 24 órás várakozás után javítsák a higiénés szabályok betartásával.

4.3.  A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt. 

 

 1. Kollégiumi elhelyezésre és beköltözésre vonatkozó szabályok
 • A kollégiumba való beköltözéskor az előzetesen általuk kipostázott egészségügyi állapotról szóló kitöltött szülői nyilatkozatot a kollégium szakmai vezetőjének kell leadni!
 • Kollégiumunkba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek esetleges meglétéről a csoportvezető nevelőtanár kikérdezni a beköltöző tanulókat.
 • A beteg, fertőzésgyanús tanulók beköltözése az erre vonatkozó EMMI rendelet szerint megtagadható!
 • Az elhelyezés során az infrastruktúra adta lehetőségek figyelembevétele mellett törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. Az elhelyezés során lehetőleg kis létszámú szobák jönnek létre a személyes távolságtartás megtartása érdekében!
 • A kollégiumban az ebédlő előtt érintésmentes kézfertőtlenítőszer adagolót helyeztünk el valamint a fürdőkben és a mellékhelyiségekben újratölthető kézfertőtlenítőszer adagolók vannak, amit a technikai dolgozók ellenőriznek, és szükség szerint újra töltenek!
 • A kézfertőtlenítő használatára, valamint a személyes távolságtartás és higiénia fontosságára a nevelőtanárok a foglalkozások alkalmával illetve a reggeli ébresztő folyamán minden nap felhívják a diákok figyelmét!
 • Reggel az ápolónő este pedig az ügyeletes nevelőtanár testhőmérsékletet mér és ezek eredményét az erre rendszeresített naplóban rögzítik.
 • A férőhely kapacitásunk 5%-t fenntartjuk a fertőzésgyanús esetek elkülönítése érdekében. Ez a kollégium 204 és 316 szobájában valósult meg.
 • Ha egy tanuló az új koronavírus tüneteit mutatja, akkor őt az ápolónő vagy az ügyeletes nevelőtanár az előzőekben említett erre kijelölt szobában különítik el. Ilyen esetben protokoll szerint értesítendők: mentőszolgálat, intézmény vezetősége, ápolónő és a kollégium szakmai vezetője amennyiben nincsenek jelen valamint az érintett tanuló szülője vagy gondviselője.
 • A kollégium szakmai vezetője minden pénteken 12.00. óráig e-mailban jelentést küld az aktuális heti helyzetről a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgató-helyettesének.

 

6.      Tanévnyitó, illetve egyéb rendezvények megtartása

 

6.1. A tanévnyitó rendezvényt, nemzeti ünnepségeket, megemlékezéseket – amennyiben az időjárás megengedi - a szabadban szervezzük meg úgy, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt nem haladja meg (az iskola tanulói és dolgozó létszáma összesen jelenleg 288 fő). A lebonyolítás során mind a közönség, mind a szereplők, fellépők esetében betartjuk a védőtávolságot (1,5 métert).

6.4. Amennyiben zárt térben kerül mégis megrendezésre egy ünnepség, vagy bármilyen más rendezvény, akkor több csoportra oszta tartjuk meg azt, hogy biztosítható legyen a szükséges védőtávolság. 

6.5. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programokat nem szabad szervezni.

7.      Sportlétesítmények és egyéb szabadidős létesítmények használata

 

7.1.  Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve oktató vehet részt.

7.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében a testnevelés órákon a kiscsoportos tevékenységeket kell preferálni. A foglalkozások, programok során be kell tartani a 1,5-2 méteres védőtávolságot. A tanórai tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.

7.3.  A közös terek, öltözők, zuhanyzók, higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.

 

8.      A tantermen kívüli, digitális munkarend alkalmazása

A tantermen kívüli digitális munkarend alkalmazásának egyik előfeltétele, hogy a diákok rendelkezzenek a szükséges digitális eszközökkel. Ennek újbóli felmérését el kell végezni a tanévkezdést követő két hétben, felelőse az informatika oktató. Az oktató tájékoztatja az intézmény igazgatóját a felmérés eredményéről, aki ennek függvényében megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy minden diák számára rendelkezésre álljon a kellő eszköz.

A tantermen kívüli digitális munkarend alkalmazásának másik előfeltétele, hogy az oktatók felkészültek legyenek, ismerjék azt a felületet, amin esetleg dolgozniuk kell, illetve megtegyék az előkészületeket a digitális tananyagok kidolgozására, egy iskolai tudásbázis kialakítására. Erre egy tanítás nélküli munkanapot szánunk: 2020. szeptember 14-én.

 1. Pedagógusok munkavégzésének rendje, formái

Az intézmény oktatói – beleértve az óraadó tanárokat is – 2020. …-tól visszavonásig otthoni munkavégzésben végzik munkájukat az alábbiak szerint:

 • az oktató az adott tanulócsoportban a heti óraszámának megfelelő digitális tananyagot dolgoz ki és tölti fel az adott tanulócsoport erre kialakított digitális felületére
 • ezzel egyidejűleg az oktató a KRÉTA rendszerben dokumentálja a tanulócsoportban folyó munkát
 • a digitális tananyag feltöltésének platformja a Google Classroom-on kialakított felület; felelősök: rendszergazda és informatika oktató(k)
 • az az oktató, akinek nem áll rendelkezésére a szükséges feltétel a feladat otthoni ellátására, az operatív munkacsoport tagjait tájékoztatva az iskolából is végezheti a tevékenységét
 • amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, és az oktató vállalja – kiscsoportos felzárkóztató foglalkozásokat és konzultációkat tarthat havi rendszerességgel.
 1. A tantárgyfelosztás szerinti órarend helyett alkalmazandó tanrend
  • A fentiek alapján a közismereti és szakmai elméleti tantárgyak esetében a tantárgyi struktúra annyiban változik, hogy az egyes tantárgyak anyagát heti óraszám szerint tömbösítve kapják meg a tanulók.
  • A gyakorlati oktatás esetében az év végéig tervezett óraszámok 50%-át a nem végzős évfolyamokon tanuló diákok projektmunka keretében teljesítik, amely projektmunkákat a szakoktatók határozzák meg, a diákok pedig digitális formában dokumentálják. A végzős évfolyamokon tanuló diákok esetében a projektmunka aránya a teljes képzési óraszám 100 %-a.
  • A nem végzős diákok gyakorlati képzésének fennmaradó 50%-át halasztjuk, és a rendes munkarend visszaállításakor tömbösítve pótolják majd be.
 1. A tanulók tanulmányi előhaladása

Előrehaladás ellenőrzése, a beszámoltatás/értékelés formái, gyakorisága:

 • A tanulók előrehaladásának ellenőrzése és gyakoriságának megállapítása elsősorban a szakoktató feladata, a leadott tananyagnak megfelelő beszámoltatás/értékelés alkalmazásával.
 • Ezen felül, a különleges helyzet miatt, kiemelt szerepet kap az osztályfőnök, aki – azáltal, hogy a digitális felület egészét látja az osztályában – nyomon követi, ellenőrzi, elősegíti és támogatja a diákok folyamatos előrehaladását, szükség esetén jelzi az OMCS tagjainak a lemorzsolódás veszélyét. Heti rendszerességgel beszámol az OMCS tagjainak az osztálya haladásáról.
 • Az OMCS tagjai – mivel szintén jogosultsággal rendelkeznek a digitális felületek eléréséhez – az osztályfőnökökkel együttműködve ellenőrzik az egész folyamatot.

A diákok beszámoltatásának/értékelésének formái, rendje:

 • A nevelőtestület egyetértésével kialakított értékelési formák a következők: beadandó dolgozat, projektmunka, online és offline tesztek, feladatsorok, szóbeli felelet (videohívás), stb.

A tanulmányi követelmények teljesítése

 • Az évfolyam tanulmányi követelményeit az a tanuló teljesíti, aki a tantárgyanként kiadott gyakorló és számonkérő feladatok, projektmunkák, valamint a különböző beszámoltatási formák legalább 60%-át teljesíti, és a normál munkarendben alkalmazott értékellési szempontok szerint eléri az évfolyam teljesítésének alsó határát.
 • Annak a tanulónak, aki a fentiek közül valamelyik követelményt nem teljesíti, osztályozóvizsga illetve pótvizsga lehetőséget kell biztosítani, amelynek idejét és formáját a későbbiekben – a körülmények függvényében – határozzuk meg.
 1. A feladatellátás koordinálása és nyomon követése

A 2020. … től életbe lépő különleges munkarend szerinti feladatellátás koordinálására és nyomon követésére az intézmény feladatellátási helyenként Operatív Munkacsoportot (OMCS) állít fel, amelynek tagjai:

Stossek Balázs igazgató,

Sarudi Imre Pálné igazgatóhelyettes,

Sziromné Dobi Éva munkaközösségvezető,

Bontovics Elvira műszaki vezető.

Velence, 2020. 08. 31.

                                                                                  Stossek Balázs igazgató

 1. számú melléklet

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:  

 • köhögés;
 • nehézlégzés, légszomj;
 • láz;
 • hidegrázás;
 • izomfájdalom;
 • torokfájás;
 • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:  •             émelygés, 

 • hányás és/vagy
 • hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait. 

             


 

 1. számú melléklet

Amennyiben a szakképző intézmény kockázatszűrő kérdőív bevezetését kívánja alkalmazni, az alábbi kérdéseket javasolt feltenni az érintetteknek:  

 1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
 • láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
 • fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
 • száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
 • torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
 • émelygés, hányás, hasmenés?
 1. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel?
 2. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
 3. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
 4. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?

Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.

 Az intézkedési terv az alábbi linkről pdf formában is elérhető.

Elérhetőségeink

 • Cím: 2481 Velence Ország út 19 
 • Telefon: +36-22-472 - 270
  Fax: +36-22-472 -183 (Fax)
 • E-mail: iskola@entz.hu 
 • Facebook: https://www.facebook.com/entziskola/
 • Instagram: entziskola
 • Az ISKOLA OM AZONOSÍTÓJA: 030232

 • FELADATELLÁTÁSI HELY KÓD:   001

 • FENNTARTÓ: Agrárminisztérium

Vezetőség

 • Stossek Balázs Mátyás igazgató
 • E-mail: balazs.stossek@entz.hu
 • Sarudi Imre Pálné általános igazgatóhelyettes
 • Email: krisztina.sarudine@entz.hu
 • Pálmai Norbert a kollégium szakmai vezetője
 • E-mail: norbert.palmai@entz.hu

 

Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" (cookie) használunk weboldalunkon. Kérjük, engedélyezze ezek használatát, ellenkező esetben előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.